வானிலை முன்அறிவிப்பு கிரிபடி

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...