வானிலை முன்அறிவிப்பு கஸகஸ்தான்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...