வானிலை முன்அறிவிப்பு ஜப்பான்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...