வானிலை முன்அறிவிப்பு ஐல் ஆஃப் மேன்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...