வானிலை முன்அறிவிப்பு ஈரான்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...