வானிலை முன்அறிவிப்பு கினி

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...