வானிலை முன்அறிவிப்பு குவாம்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...