வானிலை முன்அறிவிப்பு கிரீன்லாந்து

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...