வானிலை முன்அறிவிப்பு ஜெர்மன்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...