வானிலை முன்அறிவிப்பு கேபான்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...