இலெஸ் ஔஸ்த்ரலெஸ் வானிலை முன்அறிவிப்பு ஃப்ரென்ச் பாலினேஷியா

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...