வானிலை முன்அறிவிப்பு ஈக்குவாடோரியல் கினி

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...