வானிலை முன்அறிவிப்பு கிழக்கு தைமோர்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...