வானிலை முன்அறிவிப்பு டொமினிகன் குடியரசு

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...
ப்