வானிலை முன்அறிவிப்பு டொமினிகா

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...