ரெகிஒந் ஸ்ஜெல்லஂத் வானிலை முன்அறிவிப்பு டென்மார்க்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...
ப்
ப்
க்
ஹ்
க்
ல்
ந்
ர்
ஸ்
த்
வ்