வானிலை முன்அறிவிப்பு செக் குடியரசு

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...