வானிலை முன்அறிவிப்பு கொலம்பியா

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...
த்