வானிலை முன்அறிவிப்பு கிறிஸ்துமஸ் தீவு

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...