வானிலை முன்அறிவிப்பு சீனா

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...