வானிலை மத்திய ஆப்ரிக்கக் குடியரசு - இன்று, நாளை, ஒரு வாரம் வானிலை முன்னறிவிப்பு

வானிலை முன்அறிவிப்பு மத்திய ஆப்ரிக்கக் குடியரசு

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...