வானிலை முன்அறிவிப்பு கேப் வெர்டே

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...