வானிலை முன்அறிவிப்பு புர்கினா ஃபாஸோ

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...