வானிலை முன்அறிவிப்பு பிரிட்டீஷ் கன்னித் தீவுகள்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...