வானிலை முன்அறிவிப்பு பிரேஸில்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...