வானிலை முன்அறிவிப்பு பொநைரெ, ஸைஂத் எஉஸ்ததிஉஸ் அஂத் ஸப

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...