விதெப்ஸ்க் ஒப்லஸ்த் வானிலை முன்அறிவிப்பு பெலாரூஸ்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...
ப்
ச்
த்
க்
க்
ல்
ம்