ஹொரத் மிஂஸ்க் வானிலை முன்அறிவிப்பு பெலாரூஸ்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...
க்