வானிலை முன்அறிவிப்பு பெலாரூஸ்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...