நிஎதெரொஎஸ்தெர்ரெஇச் வானிலை முன்அறிவிப்பு ஆஸ்திரியா

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...
ப்
த்
ப்
க்
ஹ்
க்
ல்
ம்
ந்
ப்
ர்
ஸ்