வானிலை முன்அறிவிப்பு ஆஸ்திரியா

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...