வானிலை முன்அறிவிப்பு ஆண்டிகுவா மற்றும் பார்புடா

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...