வானிலை முன்அறிவிப்பு அங்கோலா

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...