வானிலை முன்அறிவிப்பு ஆப்கானிஸ்தான்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...